Valli Malai, Tamil Nadu, home of Pongi Amman, a.k.a Valli Amman
Pongi or Valli Amma
Vallimalai Pongi Devi

Contact us

Sadhu Balananda
Sri Valli Malai Tiruppukazh Asramam
P.O. Valli Malai - 632 520 India
E-mail: drbharani@hotmail.com
Phone: +91 4172 57202 or +91 44 636-1777

Sri Vallimalai Swami Satchidananda Tiruppugazh Sabha
c/o M/s. K. Dhandapani & Co., Ltd.
141, Linghat Chetty Street
Chennai - 600 001 India
Phone: 091 44 522-0110, 532-0119

Officers:

  • President: TN Kishore
  • Vice-President: T. Jeyaraman
  • Secretary: Ramji Ganesh
  • Asst. Secretary: V. Balasubramaniyam
  • Treasurer: S. Ramadas